Privacybeleid

Artikel 1. Wie? 

Dit privacybeleid is van toepassing op de dienstverlening van van VITA MINA BV/LEAD FROM INSIDE met commerciële benaming TINE DEVLIEGHER met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Kwaplasstraat 71, met het ondernemingsnummer BE 0431 828 954, rechtsgeldig vertegenwoordigd door TINE DEVLIEGHER.

 

TINE DEVLIEGHER helpt ondernemers bewust te worden van hun onbewust potentiaal, waardoor ze hun innerlijk krachtbron ontgrendelen en hun werkelijke persoonlijke kracht leren inzetten om te groeien naar een hogere vorm van succes, echt leiderschap en vrijheid.

TINE DEVLIEGHER hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Middels dit beleid wil TINE DEVLIEGHER op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten TINE DEVLIEGHER heeft bepaald rond de bescherming van gegevens. 

TINE DEVLIEGHER leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is TINE DEVLIEGHER de verwerkingsverantwoordelijke. Door gebruik te maken van de dienstverlening van TINE DEVLIEGHER geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacybeleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacybeleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door TINE DEVLIEGHER, meer bepaald hoe zij gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. 

De website van TINE DEVLIEGHER maakt gebruik van cookies. Voor gedetailleerde informatie hieromtrent verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid https://www.leadfrominside.be/cookiebeleid

 

Artikel 2. Welke persoonsgegevens?

TINE DEVLIEGHER verzamelt persoonsgegevens van haar klanten, prospecten, samenwerkers en andere contactpersonen.  Afhankelijk van het product of dienst die u bij TINE DEVLIEGHER afneemt, betreft dit volgende persoonsgegevens: 

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoon nummer
 • E-mailadres
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft gecommuniceerd
 • Alle informatie m.b.t. de pagina’s die door de gebruiker op onze website werden bezocht
 • Foto en beeldmateriaal
 • Bedrijfsadresgegevens
 • Loopbaangegevens zoals diploma’s, technische vaardigheden en andere kwalificaties, informatie over persoonlijke ontwikkeling en evaluaties, CV en referenties,…
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Bijvoorbeeld in het geval van een dag evenement of een meerdaags evenement waarbij een lunch is inbegrepen vragen wij eveneens informatie op m.b.t. eventuele allergieën
 • Elke andere categorie van persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen de partijen in de betreffende overeenkomst

 

Artikel 3. Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt? 

TINE DEVLIEGHER verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens onder meer wanneer u gebruik maakt van onze (gratis) diensten zoals webinars, en/of wanneer u inschrijft voor onze trainingen, en/of wanneer u zelf uw gegevens aan ons verstrekt.

TINE DEVLIEGHER verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen. 

 1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van TINE DEVLIEGHER en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen evenals deze van uw bedrijf of organisatie. 
 2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven

            Onder meer:

 • De ledenadministratie en dienstverlening
 • Het uitwerken van een individueel traject
 • Het uitsturen van de facturen 
 1. Om u uit te nodigen voor evenementen, blogs, vlogs en nieuwsbrieven. U kunt bij TINE DEVLIEGHER aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven, blogs en mailinglijsten. U heeft altijd de mogelijkheid om uw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen.  Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink. 
 2. Om aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 4. Met welk grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

TINE DEVLIEGHER baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt TINE DEVLIEGHER de gegevens van de betrokkene in het kader van een (pre)contractuele relatie met het oog op de dienstverlening, met name door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 

Anderzijds vraagt TINE DEVLIEGHER toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, inclusief het gebruik van foto’s en beeldmateriaal. 

In uitzonderlijke gevallen beroept TINE DEVLIEGHER zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang. 

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren. 

 

Artikel 5. Met wie delen we mogelijk uw persoonsgegevens? 

TINE DEVLIEGHER kan uw persoonsgegevens enkel aan derden en business partners overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen.  Indien TINE DEVLIEGHER uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. 

Wij maken onder meer gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens TINE DEVLIEGHER, met wie een gegevensverwerkersovereenkomst wordt afgesloten: Facebook, Google Analytics, Kajabi, Linkopay, Mollie, Zoom, Zapier, Click Meeting. 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

 

Artikel 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden door TINE DEVLIEGHER bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen TINE DEVLIEGHER en de gebruiker.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven. 

 

Artikel 7. Passende technische en organisatorische maatregelen 

TINE DEVLIEGHER heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Uw gegevens worden alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) verstuurd, we hanteren eveneens een streng wachtwoordmanagement. 

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan TINE DEVLIEGHER aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 8 Rechten van betrokkenen 

8.1 Recht van inzage

U bent vrij om uw gegevens al dan niet mee te delen aan TINE DEVLIEGHER.  U erkent dat bij weigering van mededeling bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn.  U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.    

8.2. Recht van verbetering

U heeft steeds het recht om TINE DEVLIEGHER te verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. 

8.3. Recht van beperking

U heeft steeds het recht om TINE DEVLIEGHER te verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u verwerkt te beperken. 

8.4. Recht van wissing

U heeft het recht om TINE DEVLIEGHER te verzoeken om uw gegevens te wissen.  U erkent dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn. 

De wissing van de gegevens en informatie die aan de daarop volgende verwerkingsverantwoordelijken werden verstrekt, zal evenwel niet van toepassing zijn in deze 5 gevallen: 

 • de verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die mogelijk op TINE DEVLIEGHER rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • de verwerking is noodzakelijk voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden en voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

 8.5.  Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. 

8.6. Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan TINE DEVLIEGHER in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

8.7. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

8.8. Automatische beslissingen en profiling

U beschikt over het recht om u te verzetten tegen profiling en geautomatiseerde beslissingen.  

8.9. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door TINE DEVLIEGHER te contacteren, hetzij per e-mail via [email protected], hetzij per post naar TINE DEVLIEGHER Kwaplasstraat 71, 8820 Torhout. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen. 

8.10. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  [email protected]

 

Artikel 9. Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten. Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

MENU

Over Mij
Blog
Algemene voorwaarden
Privacy beleid
Cookie beleid

CONTACT

Driftweg 189 bus 0201
8450 Bredene
Belgiƫ

ONDERNEMEN VANUIT ZELFVERTROUWEN

Download mijn gratis e-book en leer hoe je direct met meer overtuiging en kracht kunt ondernemen.

Download e-book