Algemene Voorwaarden LEAD FROM INSIDE

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van VITA MINA BV/LEAD FROM INSIDE met commerciële benaming VITA MINA BV met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Kwaplasstraat 71, met het ondernemingsnummer BE 0431 828 954, rechtsgeldig vertegenwoordigd door TINE DEVLIEGHER.

VITA MINA BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van de diensten is TINE DEVLIEGHER de verwerkingsverantwoordelijke. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, inschrijfformulieren en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook tussen VITA MINA BV en de klant en de potentiële klant, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klanten of de potentiële klant. Door ondertekening van het inschrijfformulier erkent de klant of potentiële klant de algemene voorwaarden van VITA MINA BV te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met VITA MINA BV tot stand in het geval van een programma of een training. Bij het online gedeelte komt de overeenkomst automatisch tot stand vanaf de aankoop.

 

Artikel 3: Annulatie

VITA MINA BV heeft haar dienstverlening onderverdeeld in vier categorieën, waarbij per categorie criteria zijn bepaald om een inschrijving of opdracht al dan niet te kunnen annuleren mits de eraan gekoppelde vergoeding die verschuldigd zal zijn zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Onze flexibele inzetbaarheid houdt in dat onze agenda erg gevoelig is voor annulaties van geplande afspraken. Daarom hanteren wij volgende afspraken: 

3.1. Individuele Coaching

Annulatie vanaf 2 werkdagen vooraf: 100% van de afgesproken kostprijs.

 3.2. Seminars

* 50% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW is verschuldigd indien de annulatie uiterlijk één maand voor de start van het seminar schriftelijk aan TINE DEVLIEGHER, rechtsgeldig vertegenwoordigster van VITA MINA BV, wordt overgemaakt.

* Het volledige factuurbedrag is verschuldigd indien de annulatie plaatsvindt binnen de maand voor aanvang van het seminar.

*Tweedaagse seminars:  Indien u een ticket aankoopt voor een tweedaags seminar, en u kan één van beide data niet aanwezig zijn, dan wordt de niet opgenomen dag niet terugbetaald.

3.3. Programma, opleidingen en online live trainingen

Na het volgen van de eerste live dag kunnen deelnemers alsnog beslissen om hun inschrijving voor het vervolg van het programma te annuleren, waarna het volledige bedrag zal worden terugbetaald. 

3.4. Online training

Het volledige factuurbedrag is verschuldigd indien de annulatie plaatsvindt binnen de maand voor aanvang van de online training.  Het is echter wel mogelijk om binnen het jaar na aanvangsdatum op een ander tijdstip alsnog deel te nemen aan de online training.

Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door TINE DEVLIEGHER ontvangen bedragen integraal verworven in geval van annulering.

 

Artikel 4: Rechten en plichten

Wanneer de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van trainingen worden bij aanvang alle data in samenspraak tussen TINE DEVLIEGHER en de deelnemer vastgelegd. 

Aangezien de live dagen in groep worden georganiseerd, liggen deze data vast en kunnen deze data niet worden gewijzigd.  De inschrijver kan éénmalig, en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een live dag verplaatsen naar een andere datum in die verstande dat dit minstens 7 werkdagen vóór de desbetreffende live dag schriftelijk gemeld wordt.  De deelnemer mag aan deze live dag deelnemen op het ogenblik dat nieuwe live dagen worden georganiseerd voor een eerstvolgende opstartende groep ondernemers.

Daarnaast zijn er individuele coaching sessies, waarvan de datum kan worden gewijzigd, op voorwaarde dat de deelnemer een termijn van minimum 2 dagen respecteert.  Vervolgens wordt een nieuwe datum vastgelegd. Indien niet tijdig schriftelijk wordt verwittigd, dan vervalt deze sessie.

De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van zes maanden, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord.

De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan TINE DEVLIEGHER en mits deze persoon eveneens deel uitmaakt van dezelfde vennootschap.

Het verplaatsen of annuleren van een training op de trainingsdag zelf is niet mogelijk.

TINE DEVLIEGHER doet er alles aan om de opgegeven data en tijden van de trainingen zo goed als mogelijk te respecteren. Alle bijkomende kosten (verplaatsing, horeca uitgaven, parking, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden opTINE DEVLIEGHER, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

TINE DEVLIEGHER behoudt zich het recht om een deelname van een inschrijver op eender welke training te weigeren zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven.

Artikel 5: Locatie

De locatie bepaald door TINE DEVLIEGHER moet gerespecteerd worden.  In onderling overleg kunnen partijen overeenkomen om te opteren voor een online training, indien de voorziene dienstverlening dit toelaat.  TINE DEVLIEGHER organiseert namelijk zowel live dagen als online dagen en individuele uren.  Deze laatste kunnen zowel fysisch als online doorgaan.  De uiteindelijke beslissing om een live dag te wijzigen naar een online dag ligt bij TINE DEVLIEGHER, idem voor het wijzigen van de initieel gecommuniceerde locatie.

 Artikel 6: Prijsopgave

De prijzen worden opgenomen in een afzonderlijk inschrijvingsdocument tussen VITA MINA BV en de klant.  Voor de online trainingen en het seminar staat het op de website.

Indien TINE DEVLIEGHER zich moet verplaatsen voor een 1-op-1 coaching, wordt een verplaatsingskost aangerekend van 0,45€ per km exclusief BTW.

Artikel 7: Facturatie en betalingsverplichtingen

7.1. Tenzij anders vermeld zijn alle facturen betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na de factuurdatum. Overeenkomstig de uitdrukkelijke clausule van eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde materiaal exclusief eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

7.2. De klant kan er echter voor opteren om ofwel het volledige traject in één betaling uit te voeren of een betaling per module. 

7.3. Opschorting: Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door VITA MINA BV binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten en toegangen tot het online gedeelte opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen.

7.4. Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in art. 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 350,00 EUR.

Alle betwistingen van kosten dienen via aangetekend schrijven binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan VITA MINA BV. Indien geen tijdige betwisting VITA MINA BV bereikt, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd, en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor VITA MINA BV tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een training niet plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie. In dergelijk geval zal TINE DEVLIEGHER er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige trainingen. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door TINE DEVLIEGHER. VITA MINA BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reeds geboekte reis & verblijfkosten door de deelnemer.

VITA MINA BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing voor, tijdens of na annulering van de trainingen. VITA MINA BV heeft hier dus geen afzonderlijke verzekering BA voor. De deelnemers dienen zelf dus de nodige voorzieningen te nemen.

 

Artikel 9: Overmacht

VITA MINA BV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliënt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door TINE DEVLIEGHER geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van TINE DEVLIEGHER, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien TINE DEVLIEGHER zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door VITA MINA BV/LEAD FROM INSIDE. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

 

Artikel 11: Middelenverbintenis

Niettegenstaande dat alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat ondernemers, kan TINE DEVLIEGHER niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. TINE DEVLIEGHER noch VITA MINA BV/LEAD FROM INSIDE kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden niet haalt.

 

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens

De klant bevestigt het privacybeleid van VITAMINABV/LEAD FROM INSIDE te hebben ontvangen, en klant bevestigt dat hij de voorwaarden van het privacybeleid van VITA MINA BV/LEAD FROM INSIDE met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft. 

 

Artikel 13: Gebruik van foto’s en beeldmateriaal

De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de trainingen gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, …). Het is eveneens toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de trainingen te maken of te verspreiden op social media.

 

 

Artikel 14: Klachten

Eventuele klachten dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier, hetzij de factuurdatum, geformuleerd en per aangetekend schrijven aan TINE DEVLIEGHER verstuurd te worden. Het behandelen door TINE DEVLIEGHER in naam van VITA MINA BV/LEAD FROM INSIDE na deze datum houdt geen verzaking van dit verval in.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van VITA MINA BV is gevestigd.

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. TINE DEVLIEGHER/VITA MINA BV/LEAD FROM INSIDE  behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.  Desgevallend brengt TINE DEVLIEGHER/VITA MINA BV/LEAD FROM INSIDE de gewijzigde tekst ter kennis van de klant.

 

Versie datum: 16 augustus 2021

MENU

Over Mij
Blog
Algemene voorwaarden
Privacy beleid
Cookie beleid

CONTACT

Driftweg 189 bus 0201
8450 Bredene
België

ONDERNEMEN VANUIT ZELFVERTROUWEN

Download mijn gratis e-book en leer hoe je direct met meer overtuiging en kracht kunt ondernemen.

Download e-book